1 فروردین 1397
صفحه اصلی

استدلال های صوتی در مورد ZEC نیویورک شنیدنی، یارانه های دولتی در کانون توجه

دادگاه تجدیدنظر سه قاضی دیوان عالی روز دوشنبه دادگاه های دادرسی دادگاه ها را مورد بازپرسی قرار داد که در مورد برنامه ی پرداخت یارانه ای نیویورک که به طور سنتی در حال مبارزه با نیروگاه های هسته ای است، یک قاچاق قانونی است که منجر به افزایش اصطکاک بین سیاست های دولتی و صلاحیت بازار می شود. برنامه ZEC در مورد کنترل منحصربفردی کمیسیون تنظیم مقررات فدرال منجر به صلاحیت منحصر بهفردی در مورد بازارهای عمده فروشی تیموتی فاکس معاون رئیس جمهور در مشاور ClearView Energy Partners گفت: