1 فروردین 1397
صفحه اصلی

تجزیه و تحلیل: خلاقیت مورد نیاز برای پر کردن مواضع نیروی برق ایالات متحده توسط نیروی انسانی قدیمی است

نرخ بیکاری در بخش خدمات در ماه فوریه در 9 الی سال، کاهش تقریبا سه ساله تقریبا 79 را نشان می دهد که ممکن است نشان دهنده تشدید بازار کار صنعت برق به عنوان یک نیروی کار سالم با کارگران جایگزین بازنشسته با اشاره به گزارش چهارساله انرژی وزارت انرژی ایالات متحده در ژانویه 2017، استاد بلومسک، رئیس دانشکده امور دانشجویان امور مالی و امور مالی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، گفت: "شواهدی وجود دارد که نشان می دهد که بخش به طور کلی کارگران بازنشستگی را جایگزین نمی کند. وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا 2017 Energy and Jobs Report Pro