1 فروردین 1397
صفحه اصلی

قطع برق نیروگاه هسته ای Vandellos اسپانیا به ماه آوریل ادامه یافت

قطع ناخواسته در نیروگاه هسته ای Vandellos 2 در اسپانیا حدود دو هفته تا آوریل برای کار اضافی در نشت آب گسترش یافته است. تاریخ بازسازی از 20 مارس تا 6 آوریل تحت فشار قرار گرفت. اپراتور انجام کارهای تعمیراتی در نشت آب تولید هسته ای از دیگر مواد هسته ای به افزایش دوشنبه: تعطیلات که در تاریخ 3 مارس آغاز شد، احتمالا تا آوریل 6 خواهد بود. اطلاعات مربوط به انستو اروپایی شفافیت اروپا را دوشنبه اعلام کرد. تاریخ بازگشت قبلی، 20 مارس است. اپراتور کارخانه Asociacion Nuclear Asco Vandellos 2 ANAV روز جمعه اعلام کرد که کار لازم را در چند نفر دیگر